سلام ندا هستم با حوصله و سرزبون دار والبته عاشق جواب دادن به دایرکت و کامنت ها وسروکله زدن باهاشون😛
آموزش دورهای دیدو گرام رو دیدم
دنبال یه ادمین میگردی که سروقت به تمام دایرکت ها جواب بده
که بلدم باشه بامخاطبا ارتباط خوبی برقرارکنه اگه همه این خصوصیات رو میخای من هستم😌
اینجام تاکمک کنم پیجتون رشد کنه💪😍
ادمین پاسخگو به دایرکت و کامنت وثبت سفارش
به صورت تمام و پاره وقت هستم
پیجت رو به من بسپار قطعا باخیال راحت همکارخیلی خوبی خواهیم شد🌼✨