تاالان هیچ فعالیتی ت اینستا نداشتم و باهیچ پیجی همکاری نکردم