برای نمونه وشروع همکاری از هر فیلدی یک مورد اشانتیون ورایگان انجام می دهم .