من شخص متعهد و مسئولیت پذیری هستم ، مدیریت زمان دارم و سعی میکنم همه کارها را منظم و دقیق انجام دهم.
نتیجه و کیفیت کار برای من مهم است.