پیگیر و متعهد و علاقه مند به کسب حداکثری رضایتمندی مشتریان