نگار بیرمی هستم ادمین پاسخ به دایرکت و کامنت متعهد نسبت به کارم و داشتن توانایی متقاعدسازی مشتری