جهت همکاری یک روز رایگان کار میکنم در صورت پسندیدن کار ادامه میدیم