پاسخگویی دایرکت و کامنت
قیمت مورد انتظار حداقل ۳ میلیون تومان و یا به صورت توافقی.
سعی در برقراری ارتباط خوب و صمیمانه با مخاطب یا مشتری برای جذب اعتماد و توجه.