قدزت بیان خوبی دارم همچنین تعامل بالا با مخاطبین دارم
سرعت و دقت در کارم بالاست
و همچنین منظم و مسئولیت پذیر به کارم هستم