سلام هادی هستم از همکاری باهاشون خوشحال میشم
قابلیت ها::
_ادیت عکس و ویدئو
_اشنا به الگوریتم ها
_سریع میام بالا سر مشتری تا نرفته
_زبانم بلدم
_دوره‌ی دیدوگرامو دیدمو تسلط دارم