هادی کاظمی هستم 42 ساله ساکن تهران در حال حاضر در تهیه غذا مشغول هستم و به فکر درآمد بیشتر و بهتر هستم تا الان با هیچ پیجیهمکاری نداشتم.