لیسانس علوم تربیتی. ده سال سابقه ی معلمی
روابط عمومی بالا