شیش ماه با پیج روانشناسی همکاری داشتم
یک سال با مزون لباس همکاری داشتم