مدت زیادی که بالاگرا و محتوای پیچ هارو دنبال میکنم ولی خودم رسماً فعالیتی نداشتم