من هستی ام
تمام سعی خودمو برای انجام کارو وظیفه ای که بهم دادن رو انجام میدم
مطمئنم بهترین همکاری رو باکارفرما خواهم داشت
مرتب و دقیق توکارم مسئولیت پذیر
خوش قول
امیدوارم بتونم رضایت رو جلب کنم