کارشناسی کامپیوتر خوندم و مدتی هست بیکارم ، دوره های فروش و اینستاگرام رو قبلاً هم آموزش دیدم