تبلیغ پیج ماساژ بانوان به عهده داشتم، صبوربه پاسخگویی دایرکت ها و کامنت ها، سرعت عمل