پاسخ به دایرکت و کامنت و ثبت سفارش با صبر و حوصله و منظم و دقیق.