من دوره های دیدوگرام رو برای اموزش خریدم ودوره هاشو آموزش دیدم .