با توجه به پیج و تایم همکاری من
میتونم در مورد هزینه ها ب توافق برسیم