توانایی و مدیریت چند پیچ به صورت هم زمان ،طراحی لوگو‌ و ایده های نو و به طور کلی مدیریت