فوق لیسانس مدیریت اموزشی ۲۰سال مدیر مدرسه آشنایی کامل با word ,excel,powerpoint , بطور محدود ادیت عکس و فیلم در حد خانواده