پیج های چرم شوکا، ژوبین گالری، باشگاه ورزشی فرزان تناسب، گام هفتم