من با شرکت در وبینار دیدو گرام با این کار اشنا شدم
تازه کار هستم و فعالیت زیادی نداشتم