بنده کاملا به الگوریتم اینستاگرام مسلطم، هشتگ گذاری ،کپشن نویسی اکسپلور ، … خلاصه پیج رو زنده میکنم آمار پیجتون با من همیشه سبز💚خواهد بود، ادعا نمیکنم واقعیته چون پیجی که روش کار کردم از 2کا ، فقط با اکسپلور به 126هزار فالور رسوندم با ویوهای بالا ، و همه ی آمار و ارقامشم دارم خدمتتون ارایه میدم ،با اخلاق و وجدان کاری و تعهد به کار