رشتم گرافیکه .خودم پیج آنلاین شاپ دارم
با پیجی همکاری نداشتم
تقریباً یه مقداری کار ادیت و درست کردن فیلم و تولید محتوا رو بلدم