من علاوه بر ادمینی دایرکت و کامنت می تونم ادمین ثبت سفارش باشم