مهیافرضی هستم تجربه ای ندارم اولین باره دارم کاری رو شروع میکنم امیدوارم به درامد برسم