من تازه شروع کردم و می خواهم خیلی چیز ها باید یاد بگیرم عاشق نقاشی هستم.