شایان هستم از اشنایی با دیدوگرام خوشوقتم امیدوارم هر دو بتوانیم برای هم مفید باشیم