ادمین در تمام زمینه ها:تولید محتوا،ادیت،پاسخگوی دایرکت،جذب فالور
برای دو کارفرما درخواست کننده اول تخفیف ویژه ای در نظر دارم