آدمین اینستاگرام
تمامی کار ها
✅پاسخگویی به دایرکت
✅اکسپلور رفتن و جذب مشتری
✅بلاگری
✅تولد محتوا مناسب اینستاگرام