ساکن شهر کرمان هستم و جهت راه اندازی فروش اینترنتی نیازمند یک همکار در زمینه تبلیغات و تولد محتوی هستم.