کلینیک تخصصی پوست ومو منطقه شریعتی تهران نیاز به ادمین حضوری دارد
_سناریو نویس
_ طراحی و تدوین ویدیو
_آشنایی با استوری گزاری در اینستاگرام
_آشنایی با الگوریتم اینستاگرام
_خلاق
و…