مشاوره وآنالیزکردن پیج_طراحی کاورپست_ادیت عکس وویدیو_جواب دادن به دایرکتها وکامنتها_تولیدمحتوا_وهشتگ گذاری مناسب