اگر ادمین مورد نظر کار بلد باشد از فروش هم درصد میگیرد