سلام به ادمین تبلیغات حرفه ای برای پیج مهاجرتی نیازمندیم.
حتما در بنرسازی و سناریو نویسی مهارت داشته باشد.
فعال باشد و حداقل یک سال در این زمینه سابقه کار داشته باشد.
مسلط به تبلیغات و کمپین های تبلیغاتی
برنامه ریزی های دقیق برای تبلیغات
و حتما روزانه یک تبلیغ برای پیج رزرو کند.