ادمین متخصص به تبلیغات و کانال های مناسب برای تبلیغات
جهت رشد کانال و طراحی پست های تبلیغاتی و اعلام گزارش بازدهی