یک ادمین حرفه جهت رشد پیج کاری
در حوزه دستگاه های صنعتی فعالیت داریم
یک ادمین پیگیر و خلاق نیازمندیم
حقوق و مزایا طبق فعالیت و خلاقیت تعلق میگیرد