ادمین حضوری یا کار آموز
فعالیت پیج در زمینه آموزش فروش و کوچینگ
مسئولیت پذیر ، با حوصله و پر تلاش