تا هرموقع میتونم ادمینی کنم و ساعات شغلی من از ده صبح میباشد
انتظار پرداخت به موقع رو دارم و از اینکه تمام کار های دایرکت و کامنت انجام میشود