9 الی 17 تمام وقت – دفتر مجیدیه شمالی – شامل دو نیروی فعال برای تولید محتوی و فروشگاهی نیاز به نیروی مکمل – مسلط به بلاگری تولید محتوی ( عکس و فیلم ادیت و پست) – منظم و با علاقه و پر انرژی