پروموت محصولات در استوری
ساخت ریل خلاقانه با کمک تیم محتوا
نوشتن کپشن و اپلود عکس محصول

🔸ادیت ویدیو
🔹ادیت عکس ها
🔸ساخت استوری ها
🔹ساخت موشن
🔸دارای روحیه خلاق