نیازمند ادمین با مشخصات زیر :

_کار بلد

_فیلمبرداری خوب

_تولید محتوا

و مشاور تبلیغات