استخدام ادمین اینستاگرام به صورت دورکاری
برای بخش سناریو پست و استوری
و تو بحث سناریو نویسی حرفه ای باشه
و بتونه سناریو برای ایده ای که داده درست کنه