فعالیت های مورد نظر :

_تعامل با همکاران
_استوری آموزشی
_پست گذاری

(اکثر پست ها آماده میباشد و نیاز به کپشن نویسی دارد)