نیازمند ادمین دارای سابقه فعالیت در حیفه پزشکی زیبایی و در صورت پیشرفت پیج ، اضافه حقوق و پاداش در قرارداد ذکر میشود .