ادمین حضوری تهران
محدوده رودکی
مسلط به استوری تلینگ
معرفی و صحبت کردن بدون چهره
پوشاک زنانه
حقوق بنا به توانایی شما