نیازمند ادمین همه فن حریف یا مدیر اینستاگرام
شخصی که به تمام مسائل دیجیتال مارکتینگ مسلط باشه و علاوه بر اینستاگرام ،پیج و کسب و کار را رشد بده و در سایر بخشهای وبسایت اینترنت و فضای مجازی کمک بکنه