آشنا به حوزه زیبایی
پاسخگویی منظم به دایرکت ها و کامنت ها
ارتباط موثر
ایجاد فروش
رشد و ارتقا پیج